Czynności Notarialne

W kancelarii możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych oraz uzyskanie bezpłatnych informacji związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi. Informacji udzielamy również w języku angielskim i francuskim.

W szczególności w kancelarii dokonywane/sporządzane są:
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, o dożywocie, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, przedwstępne, hipoteki, służebności, użytkowanie

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, o dział spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, przedwstępne, hipoteki, użytkowanie, obrót ekspektatywą odrębnej własności lokalu

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁEK: umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, protokoły posiedzeń innych organów spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki lub objęciu udziałów w spółce, oświadczenia o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu i objęcie akcji, wzory podpisów

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO: testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, umowy o dział spadku, o zrzeczenie się dziedziczenia, zbycia spadku, poświadczenie dziedziczenia

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU MAJĄTKOWYCH STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH: umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności dotyczącej majątku wspólnego przez małżonka

PROTOKOŁY: zgromadzeń spółek, posiedzeń innych organów spółek, zebrań wspólnot mieszkaniowych, przyjęcia na przechowanie dokumentów lub środków pieniężnych

POŚWIADCZENIA: zgodności kopii z dokumentem, własnoręczności podpisu, daty pewnej,

PEŁNOMOCNICTWA

PROJEKTY AKTÓW NOTARIALNYCH