Dokumenty

Poniżej przedstawiamy wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych:

do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne: 
– odpis zwykły księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu (aktualny),
– dokument stanowiący podstawę nabycia przedmiotowej nieruchomości (np. umowa, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
– dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP),
– jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie dziedziczenia lub w drodze darowizny czy też nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po dniu 01 stycznia 2007 roku – zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany,

do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
– dokument stanowiący podstawę nabycia przedmiotowego prawa (np. przydział, umowa, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
– zaświadczenie wydane przez właściwą Spółdzielnię Mieszkaniową stwierdzające, że zbywcy przysługuje przedmiotowe prawo do lokalu,
– odpis zwykły księgi wieczystej dla przedmiotowego prawa (o ile dla zbywanego prawa jest prowadzona księga wieczysta),
– dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP),
– jeżeli zbywane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało na podstawie dziedziczenia lub w drodze darowizny czy też nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po dniu 01 stycznia 2007 roku – zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany,

do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości gruntowej (działka zabudowana bądź niezabudowana):
– odpis zwykły księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości (aktualny),
– dokument stanowiący podstawę nabycia przedmiotowej nieruchomości (np. umowa, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
– wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości (aktualny), opatrzony adnotacją, że jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, (wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe),
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o ile działka znajduje się w terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego), (wydawane przez właściwy Urząd Gminy),
– dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP),
– jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie dziedziczenia lub w drodze darowizny czy też nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po dniu 01 stycznia 2007 roku – zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany,
– w przypadku podziału działki:
mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian, (sporządzona przez geodetę uprawnionego i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwego Starostwa Powiatowego)
ostateczna decyzja zatwierdzająca powyższy projekt podziału nieruchomości (wydana przez właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta),
– w przypadku innych zmian geodezyjnych – wykaz zmian gruntowych (równoważnik) sporządzony przez geodetę, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opatrzony adnotacją, że dokument ten służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej,
– w przypadku, gdy przedmiotem umowy nie są wszystkie działki objęte księgą wieczystą:
wyrys z mapy ewidencyjnej dla zbywanej działki, opatrzony adnotacją, że jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, (wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe),
wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości (aktualny), opatrzony adnotacją, że jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, (wydawany przez właściwe Starostwo Powiatowe),

do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:
– odpis skrócony aktu zgonu,
– odpis skrócony aktu małżeństwa – o ile zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim,
– odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, (wskazane dokumenty wydawane są przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego)
– numer PESEL zmarłego,
– testament – o ile został sporządzony,
– wykaz wchodzących w skład spadku po zmarłym nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, dla których są prowadzone księgi wieczyste,
– dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,

do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej:
– odpis skrócony aktu małżeństwa – o ile związek małżeński został zawarty (umowa majątkowa może zostać zawarta również przed zawarciem związku małżeńskiego),
– dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP).